Stanovy Kynologického spolku sportu Dog Puller, z.s.

-

Čl I. - Název a sídlo

I.1. Název spolku: Kynologický spolek sportu Dog Puller z.s.

I.2. Sídlo spolku: Praha


Čl 2. - Charakter spolku

II.1. Spolek je zájmovým, sportovním a obecně prospěšným sdružením příznivců sportu Dog Puller.


Čl 3. - Účel spolku

III.1. Základním účelem spolku je: Základním účelem spolku je pozitivní trénink a rozvíjení fyzické kondice psa pomocí sportovní disciplíny Dog Puller. Účelem spolku je vzdělávání členů v oblasti sportu Dog Puller. Spolek se rovněž věnuje organizaci závodů v oblasti sportu Dog Puller a propagaci a osvětové činnosti týkající se sportu Dog Puller.

III.2. Dalšími účely spolku jsou:

  • Dalšími účely spolku jsou vydavatelská, poradenská či jiná činnost související s jeho posláním a základním účelem dle čl. III.1.


Čl IV. - Formy činnosti

IV.1. Formami činnosti spolku jsou zejména:

  • Lektorská činnost, organizace závodů, příprava propagačních a osvětových akcí v oblasti sportu Dog Puller, vzdělávání členů.


Čl V. - Členská schůze

V.1. Členská schůze je svolávána dle potřeby.

V.2. Členská schůze podává návrhy na:

  • Změnu stanov spolku,
  • Další zaměření činností spolku.

V.3. Členská schůze schvaluje:

  • Výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané Předsedou spolku;
  • Výsledek hospodaření spolku.

V.4. Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

V.5.Hlasování per rollam je umožněno.


Čl VI. - Nejvyšší a Statutární orgán

VI.1. Nejvyšším a zároveň statutárním orgánem spolku je Předseda.

VI.2. Předseda je ustanoven na dobu neurčitou, dokud se své funkce dobrovolně nevzdá.

VI.3. Předseda jedná za spolek samostatně.

VI.4. Do jeho působnosti náleží určení základního účelu spolku, rozhodování o změně stanov spolku, schvalování výsledků hospodaření, hodnocení činnosti spolku i jeho členů, přijímání usnesení o pravidlech a zásadách sportovní činnosti a rozhodování o zrušení spolku s likvidací či jeho přeměně.


Čl VII.- Členství ve spolku

VII.1. Členem spolku může být každá osoba starší 18ti let, bez ohledu na státní příslušnost, která souhlasí s jeho posláním. Osoby, které nedosáhly zletilosti, se mohou stát členy spolku po výslovném souhlasu jejich zákonného zástupce.

VII.2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky podané osobou, která se chce stát členem spolku a zaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok. Výši a splatnost členského příspěvku určí Předseda.

VII.3. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

VII.4. Člen má především právo účastnit se členské schůze a hlasovat a podílet se svým hlasem na rozhodování.

VII.5. Spolek vede seznam současných i bývalých členů. Tento seznam není veřejně zpřístupněn.


Čl VIII. - Závěrečná ustanovení

VIII.1. Prvním předsedou spolku je: Ing. Helena Pozníčková Hejzlarová, dat. nar. 11.9.1987.

VIII.2. Obsah těchto stanov byl určen shodou zakladatelů spolku, což zakladatelé stvrzují svými podpisy.